بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی)

چکیده مقاله

هدف از این مقاله بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری، کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی می باشد. در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد که برای انجام این تحقیق از نمونه با حجم 218 پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پیش بینی کننده رفتار های شهروندی سازمانی می باشند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی)، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8583-The-Relationship-Between-Job-Satisfaction-and-Organizational-Commitment-With-Organizational-Citizenship-Behaviors-(Case-Study:-Personnel-of-The-Department-of-Roads-and-Urban-Development-in-The-Markazi-Province)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل