ارزیابی ایمنی محدوده مرکزی شهر همدان با تأکید بر اصول پدافند غیر عامل

چکیده مقاله

غیر عامل میباشد. کاهش آسیبپذیري کاربريهاي شهري جهت تقلیل میزان خسارات با بهرهگیري از پدافند غیر عامل میتواند در ایجاد محیطی ایمن در شهرها، امنیت هر چه بیشتر شهروندان و کاهش بحران در شهرها مؤثر واقع شود. پدافند غیرعامل از مهمترین اهدافی است که امروزه برنامهریزان و مدیران شهري درصدد اجراي آن در شهرها میباشند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ایمنی محدوده مرکزي شهر همدان با توجه به اصول پدافند غیر عامل و شناسایی و از بین بردن عوامل کاهشدهنده ایمنی در سطح شهر انجام گرفته است. شهر همدان بدلیل موقعیت استراتژیک و جغرافیایی خود )به عنوان کانون ارتباطی غرب ایران( و عدم وجود زیرساختشهري مناسب، به عنوان مطالعه موردي انتخاب گردید. تحقیق پیشرو در زمرهي تحقیقات توصیفی قرار دارد. و براي ارزیابی ایمنی از چندین عامل )جغرافیایی، دسترسی و...( از روش جمع آوري دادهها از طریق پر کردن پرسشنامه با حجم نمونه اي 06 عدد و تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار spss22 و روشهاي آماري چون آزمون t تک نمونه- اي، کولموگروف اسمیرنف و آزمون فریدمن انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که ایمنی محدوده مرکزي فضاي شهري همدان در حد نامطلوبی به دلیل عدم زیرساخت مناسب میباشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، ارزیابی ایمنی محدوده مرکزی شهر همدان با تأکید بر اصول پدافند غیر عامل، دومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران , معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10051-Safety-Assessment-of-Central-Range-of-Hamadan,-with-an-emphasis-on-the-principles-of-passive-defense

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل