بررسی عملکرد برکه های تثبیت شهرستان خمین و ارائه راهکار ها جهت بهبود آنها

چکیده مقاله

این مطالعه بر روی برکه های تثبیت شهرستان خمین به صورت یک مطالعه مداخله ای از نوع تحلیلی- مقطعی بوده و نمونه ها به صورت احتمالی انجام گرفت.روی فاضلاب خام و پساب خروجی از برکه ها و تصفیه خانه ، آزمایشات شمارش تعدادکلیفرم،عدادتخمانگل)نماتود(و PH ، 5BOD ، COD ، TSS ، TDS ، TS و DO انجام شدو در تجزیه داده ها از میانگین واریانس ها و correlation استفاده شد و نتایج بر روی نمودار matlab و excell رسم گردید. 366 نمونه جهت انجام آزمایشات فیزیکو شیمیایی و کلی فرم و تخم انگل برداشت گردید.این مطالعه نشان داد که بین درجه حرارت و بار سطحی هم چنین میزان حذف BOD ، COD ، TCOLIFORM با زمان ماند رابطه معنی دار وجود دارد ) pvalu>0.05 ) . از طرفی در آنالیز آماری با کمک پارا مترهای اندازه گیری شده سرعت باد ، میزان تبخیر و روزهای آفتابی و بارا نی مشخص شد که برکه های تثبیت شهرستان خمین که در آب و هوای سرد در حال بهره برداری می باشند .به شدت تحت تاثیرتحت تاثیر عوامل طبیعی می باشد و مقایسه نتایج خروجی بااستانداردها نشان داد که پساب خروجی از آنها برای آبیاری پارکهای عمومی قابل استفاده است و استانداردهای زیست محیطی را از نظر تخم انگل )نماتود(و کلی فرم مدفوعی را در این خصوص بر آورده می سازند .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی عملکرد برکه های تثبیت شهرستان خمین و ارائه راهکار ها جهت بهبود آنها، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10280-investigation-of-stabilization-pond-performance-in-khomein-and-persentation

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل