بررسي توليد خمير كاغذ از ساقه كلزا

چکیده مقاله

 در متن در این بررسی تولید خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثيی مورد مطالعه هرار گرفتيه اسيت. ترکیبياي شيیمیایی سياهه کلي ا شيامل درصيد سيلول ، لیگنيین، ميواد تعیيین شيد چمينيین ابعياد TAPPI استخراجی محلول در حلال آلی و خاکستر بر اساس اسيتاندارد الیاف ساهه کل ا اندازه گیری شد. در مرحله بعد با اسيتفاده از فراینيد نیميه شيیمیایی سيولفیت خنثيی تولید خمیر کاغذ از ساهه کل انجام گرفت. شرایط پخت به این ترتیي انتخياب شيدم زميان ،)NSSC 14 و 16 ،12 ،10 ، 40 و 60 دهیقيه درصيد ميواد شيیمیایی در 5 سيط 8 ، پخيت در سيه سيط 20 چا ثابت و برابر با درصد.دمادر تمام پخت C  و نسبت سولفیت سدیم به کربنياي سيدیم 3 بيه 1 و نسبت مایع پخت به ساهه کل ا، 8 به 1 انتخاب شدند. چر ترکی شرایط با سه تکرار پخت انجيام گرفتيه شده است. در پایان پخت جداسازی اولیه الیاف با استفاده از پالایشگر آزمایشگاچی انجام شيد.و پيا از آن بازده کل بازده بعد از پخت( و بازده از جدا سيازی الیياف تعیيین گردیيد. از بيین خمیرکاغيذچای ساخته شده چند ترکی شرایط مناس برای ساخت کاغذ دست سياز و آزمونچيای آن برگ یيده شيده میليی لیتير  درجه روانيی خمیرکاغيذچا بيه PFI است. سپا توسط پالایشگر آزمایشگاچی رسانده شد. پا از ساخت کاغذچای دست ساز با وزن پایه 60 گيرم بير متير مربيع، آزمایشياي )CSF فی یکی و مقاومتی شامل دانسیته، ضخامت، شاخص مقاومت در برابر پاره شدن و شياخص مقاوميت در برابر کشش بر روی آنها انجام گرفت. تاثیر زمان پخت و درصد مواد شيیمیایی بير شياخص مقاوميت در برابر کشش و مقاومت در برابر پاره شدن معنی دار بود. با اف ایش زمان پخت و درصد مواد شیمیایی چر دو شاخص اف ایش یافته اند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فروزان انصاری؛محمد احمدی؛ ۱۳۹۵، بررسي توليد خمير كاغذ از ساقه كلزا، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10304-The-study-of-producing-Pulp-from-Canola-residues

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فروزان انصاری؛محمد احمدی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل