بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسي بررسي نقش يادگيري سازماني در افزايش عملكرد نوآوري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بود. روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي بود. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه كاركنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 250 ( نفر( بود. كه با استفاده از شيوه نمونهگيري تصادفي ساده ، 412 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بررسي شدند. جهت گردآوري داده ها از پرسش نامه يادگيري سازماني نيف و همكاران) 1991 ( در 8 بعد و پرسشنامه عملكرد نوآوري در 2 بعد استفاده شد. جهت بررسي مؤلفههاي مربوط به متغيرهاي مورد مطالعه از نظر اساتيد و براي بررسي پايايي پرسشنامه ها از آلفاي كرانباخ استفاده شد. براي آزمون فرضيههاي پژوهش نيز از آزمون همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه بين تمامي ابعاد يادگيري سازماني و عملكرد نوآوري رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين ابعاد 1881 ( تاثير مثبت و معني داري =ateB( 164 ( و كار تيمي .=ateB( يادگيري سازماني بجز دو بعد فرهنگ سازماني بر نوآوري سازماني داشتند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10383-The-Role-of-Organizational-Learning-on-increase-innovation-performance

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل