بررسی اثر عوامل جمعیت شناختی بر رفتار گردشگران در انتخاب خوراک سنتی

چکیده مقاله

رفتار گردشگر مهمترین جنبه تحلیلی در فعالیتهای گردشگری و هر نوع فعالیت بازاریابی است. رفتار گردشگر تحت تاثیر بسیاری از عوامل است، با درک بسیاری از این عوامل میتوان نیازهای فردی شخص را شناسایی کرد. یکی از این عوامل تاثیرگذار مهم، عامل جمعیتشناختی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل جمعیتشناختی موثر بر رفتار گردشگران در رابطه با انتخاب غذای سنتی در شهرستان قزوین بر اساس نظریه اقدام منطقی شده انجام شده است و با توجه به عوامل جمعیتشناختی تاثیرگذار بر رفتار گردشگران، اثر جنسیت و درآمد گردشگران را بر نگرشها و هنجارهای ذهنی و نیت خرید گردشگران مورد آزمون و ارزیابی قرار داده است. یافتههای پژوهش از طریق، تحلیل دادههای حاصل از 193 پرسشنامه، با استفاده از روش تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری به روش PLS ، برای شناسایی اثر عوامل جمعیتشناختی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. برای تمامی متغیرها، ضریب آلفای کرونباخ بالای 31 % محاسبه شد که نشان از پایایی بالای سوالات پرسشنامه است. نتایج حاصله نشاندهندهی آن است که جنسیت و درآمد گردشگران اثر معناداری بر نگرش نسبت به غذای سنتی و هنجارهای ذهنی و نیت خرید گردشگران دارد و در پایان نیز پیشنهادات مطرح شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.محمد باشکوه اجیرلو؛2.حسین رحیمی کلور؛3.قاسم زارعی؛4.فهیمه حاجی حیدری؛ ۱۳۹۵، بررسی اثر عوامل جمعیت شناختی بر رفتار گردشگران در انتخاب خوراک سنتی، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10400-study-of-the-effect-of-demographic-factors-on-the-tourists-behaviour

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.محمد باشکوه اجیرلو؛2.حسین رحیمی کلور؛3.قاسم زارعی؛4.فهیمه حاجی حیدری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل