بررسي تاثير سرمايه فكري بر هوش فرهنگي (مطالعه موردي اداره کل کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل)

چکیده مقاله

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه فكري بر هوش فرهنگی )مطالعه موردي اداره كل كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل( می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع كاربردي، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی میباشد و از لحاظ روش گردآوري اطلاعات روش تحقیق مورد نظر میدانی می باشد. براي تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد نمونه آماري برابر 551 نفر بدست آمد كه با روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظورگردآوري داده هاي موردنیاز، از پرسشنامه هاي سرمایه فكري بونتیس و پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و آنگ استفاده شده است. براي تحلیل داده ها از نرم افزار spss و براي آزمون فرضیه ها از ضریب رگرسیون تك متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد كه سرمایه فكري سرمایه فكري بر هوش فرهنگی تاثیر مثبت 0 از تغییرات مربوط به هوش فرهنگی را پیش بینی می كند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

شهرام آذريان؛دکتر محمد باشكوه؛ ۱۳۹۵، بررسي تاثير سرمايه فكري بر هوش فرهنگي (مطالعه موردي اداره کل کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10583-Studying-the-Impact-of-Intellectual-capital-on-the-Cultural-Intelligence

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(شهرام آذريان؛دکتر محمد باشكوه؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل