بررسی رابطه بين سرمايه فكري با بازارگرايی

چکیده مقاله

سرمايه فكري را می توان اساسی ترين دارايی يک سازمان دانست و سه جزء اصلی آن که اغلب محققين
برآن اتفاق نظردارند عبارتند از سرمايه انسانی، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري ،هدف از پژوهش حاضر بررسی
رابطه بين سرمايه فكري با بازارگرايی و عملكرد شغلی کارکنان بانک ملت شرق استان گلستان می باشد . جامعه
آماري در اين پژوهش حدود 581 نفر و حجم نمونه 521 نفر بوده است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه و براي
تجزيه و تحليل داده ها، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. يافته هاي تحليل برگرفته از آزمونهاي همبستگی و
رگرسيون ،نشان می دهد که بين کليه ابعاد سرمايه فكري با بازارگرايی و عملكرد شغلی کارکنان بانک ملت استان
گلستان رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علی کوهساري؛پروين کوهساري؛نسرين کوهساري؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه بين سرمايه فكري با بازارگرايی، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/3268-The-relationship-between-intellectual-capital-and-market-orientation

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علی کوهساري؛پروين کوهساري؛نسرين کوهساري؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل