بهینه سازی توان نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی    K-NN و

چکیده مقاله

در این مقاله با استفاده از الگوریتم های داده کاوی جهت تعیین الگوریتمی بهینه )از نظرر دترتب بررای  رین بینری میزان برق خروجی نیروگاه سیکل ترکیبی با توجه به چند متغیر مهم موثر بر خروجری بررق نیروگراه  رداختره ایرم، دمای محیط، فشار اتمسفر، رطوبت نسبی و فشار بخار خروجی از اگزوز. جهت رسیدن به این هدف داده هرای واتعری )اندازه گیری شده طی شن سالب یک نیروگاه سیکل ترکیبی برق با استفاده از الگوریتم های شبکه عصبی و K-NN و تکنیک های داده کاوی از طریق نرم افزار ر یدماینر 3.5 مورد تجزیه و تحلیل ترار گرفرت. نتراین نشران مری دهرد استفاده از هر کدام از الگوریتم ها با توجه به نوع و زمینه دیتای مورد بررسی دارای سطوح مختلفری از دترت و خطرا می باشد که در استفاده باید به انتخاب الگوریتم مناسب توجه نمود و در این میان نتاین مردل سرازی نشران داد کره الگوریتم شبکه عصبی در این  ژوهن دارای بالاترین دتت و کمترین خطا می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد رضا عزت فر1 ؛سید علی اشرفی زاده*2 ؛ ۱۳۹۴، بهینه سازی توان نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی K-NN و، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم و تکنولوژی و مهندسی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10874-Optimization-of-combined-cycle-power-plant-power-using-K-NN-and-Neural-Network-algorithm

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد رضا عزت فر1 ؛سید علی اشرفی زاده*2 ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل