بررسی میزان گرایش شهروندان شهر کوثر به توسعه پایدار و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

چکیده مقاله

      پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان گرایش شهروندان شهر کوثر به توسعه پایدار و عوامل اجتماعی مرتبط با آن انجام شده است. چارچوب نظری و مدل نظری با استفاده از نظریه نظریهپردازانی همچون تالکوت پارسونز، دانیل لرنر، اورت هیگن و اورت راجرز ارائه شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد، از اعتبار صوری و سازه ای استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد .

جامعه آماری پژوهش را شهروندان 81 سال به بالای شهر کوثر تشکیل می دهد که تعدادآنان طبق آمار اداره ثبت احوال 42222 نفر است .با استفاده از فرمول کوکران تعداد 377 نفر به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اند. برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهرهگیری از نرمافزار spss استفاده شده است. پس از تهیه جدول ماتریس، اطلاعات در قالب جداول یکبعدی و دوبعدی تنظیم گردیده است. یافتههای پژوهش نشانگر آن هستند که بین متغیرهای مستقل میزان روحیه کارآفرینی، احساس مسئولیت پذیری، نوآوری، مشارکت اجتماعی و تحصیلات پاسخگویان با متغیر وابسته گرایش به توسعه پایدار رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین بین متغیر جنسیت و گرایش به توسعه پایدار تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پریسا نقی پور ؛ربابه اصلانی ؛ ۱۳۹۴، بررسی میزان گرایش شهروندان شهر کوثر به توسعه پایدار و عوامل اجتماعی مرتبط با آن، چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11053-Investigating-the-tendency-of-residents-of-Kowsar-city-to-sustainable-development-and-related-social-factors

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پریسا نقی پور ؛ربابه اصلانی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل