بررسی عوامل موثر بر شادی  بررسی موردی شهروندان شهر تهران

چکیده مقاله

شادی از عوامل اصلی اثرگذار بر میزان رضایت افراد از زندگی است . جامعه سالم از افرادی تشکیل میشود که شاد هستند و به این دلیل از کارایی بالا و انگیزه قوی برای ساختن آینده و جامعه خود برخوردارند .در این تحقیق عوامل مختلفی چون میزان دینداری ،سرمایه اجتماعی و اوقات فراغت به عنوان عوامل موثر بر میزان شادی افراد مورد بررسی قرار گرفتهاست هدف از این پژوهش ،بررسی چگونگی پیوند هریک از عوامل فوق بر میزان شادی در بین شهروندان در جامعه آماری مورد مطالعه میباشد . این مقاله از نوع پیمایش اجتماعی است و دادههای تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه گردآوری شده است .بر این مبنا تعداد 673 پرسشنامه معتبر در سطح شهر تهران با استفاده از نمونهگیری خوشهای بدست آمد .براساس نتایج تحقیق بین میزان دینداری افراد و میزان شادی آنها رابطه مستقیمی وجود دارد .همچنین همبستگی بین میزان سرمایه اجتماعی بر میزان شادی مورد تائید قرار گرفت .متغیر اوقات فراغت نیز با میزان شادی همبستگی نشان می دهد .نتایج تحقیق همبستگی معنادار بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی ،وضعیت تاهل ،تحصیلات با میزان شادی افراد را مورد تائید قرار ندادهاست

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی عوامل موثر بر شادی بررسی موردی شهروندان شهر تهران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6104-The-study-of-social-development-indicators-A-Case-Study-of-Central-Province...

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل