نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

چکیده مقاله

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت و نقش تعدیلکنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش تحقیق حاضر کاربردی و همبستگی با استفاده از رویکرد پسرویدادی بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق، –طرح پژوهش آن از تحقیقات توصیفی  بوده است. تعداد 8831  تا سال 8811 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن نیز از سال ) به منظور آزمون 3SLS( شرکت در نظر گرفته شده است .روش حداقل مربعات سه مرحلهای 811 نمونه در این تحقیق فرضیهها با استفاده از نرمافزار مورد استفاده قرار گرفته است. . نتایج نشان داد که بین سطح جریان نقدی EVIEWS 8 آزاد و مدیریت سود رابطه متقابل منفی معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که مولفههای حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر رابطه متقابل بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود تاثیر معناداری ندارد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1. محراب رئیسیان؛2. علی جعفري؛ ۱۳۹۴، نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1123-The-moderating-role-of-corporate-governance-and-ownership-structure

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1. محراب رئیسیان؛2. علی جعفري؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل