بررسی ارتباط جریانهای وجه نقد آزاد و مدیریت سود با اعمال تاثیر نقش حاکمیت شرکتی و تمرکز مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین جریانهای آزاد نقدی و مدیریت سود با اعمال تاثیر نقش حاکمیت شررکتی و تمرکرز مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. به ویژه این تحقیق این مطلب را مورد ارزیابی قرار میدهد که آیا سود در حضور جریانهای آزاد نقدی، بیشنمایی یا کمنمایی شده است؟ با استفاده از نمونهای مشرتم بر 805 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سرالهای 1851 الری 1838 ، نترای نشران - دهنده این مطلب است که شرکتهای دارای جریانهای آزاد نقدی مستعد به مدیریت سود هستند. همچنین نترای بیرانگر این مطلب است که در حضور جریانهای آزاد نقدی، تلاش هیئت مدیره شرکت برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بره ساختار مالکیت شرکت و تاثیرگذاری مکانیزمهای حاکمیتی بستگی دارد. در این خصوص، متغیرهای اندازه هیئت مردیره و استقلال اعضای هیئت مدیره ، همراه با ساختار مالکیت شرکت )همچون سهامداران نهادی( تغییر دهنده مدیریت سرود در صورت وجود جریانهای آزاد نقدی است. با ایرن وجرود، متغیرهرای دوگرانگی و رایر مردیرعام ، کیفیرت حسرابرس، مالکیت خصوصی و مالکیت مدیریتی هیچ تاثیر بااهمیتی بر مدیریت سود کره حراکی از تراثیر نقرش ایرن مکرانیزمهرای حاکمیتی در کاهش مدیریت سود در وضعیت جریانهای آزاد نقدی باشد، به همراه ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رضا مظاهری تهرانی؛حیدر محمدزاده سالطه؛ ۱۳۹۵، بررسی ارتباط جریانهای وجه نقد آزاد و مدیریت سود با اعمال تاثیر نقش حاکمیت شرکتی و تمرکز مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9597-investigating-the-relationship-between-free-cash-flow-and-earnings-management:-the-moderating-role-of-corporate-governance-and-ownership-of-firms-listed-in-tehran-stock-exchange-(TSE)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رضا مظاهری تهرانی؛حیدر محمدزاده سالطه؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل