بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده مقاله

هدف اصلی پژوهش، بررسی اثر تعدیلی حاکمیتت شترکتی بتر رابطته بتین مالکیتت نهتادی و متدیریت موجتودی در شترک تهتای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش انجام پژوهش علی از نتو پتر رویتدادی بتوده و جامعته آمتاری پتژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعداد 91 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. دوره زمانی پتژوهش از سال 1386 تا سال 1392 و برای تجزیه و تحلیل ها از مدل رگرسیون خطی)پنل دیتا( استفاده شده است. نتایج نشان می دهتد کته حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی در شرکت های پذیرفتته شتده در بتورس اوراق بهتادار تهتران اثتر تعدیلی دارد. شرکت ها میتوانند با توجه به تأثیر حاکمیت شرکتی اقدام به مدیریت صحیح موجودی ها نمایند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نورالله صالحی ؛زهرا رضائی؛مجتبی بهمنی؛ ۱۳۹۴، بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2367-The-impact-of-corporate-governance-on-the-relationship-between-institutional-ownership-and-management-of-companies-listed-on-the-Stock-Exchange-Inserts

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نورالله صالحی ؛زهرا رضائی؛مجتبی بهمنی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل