بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد )کارایی( شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اینرو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کارایی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد؟ به همین منظور، از معیارهای اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، مالکیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی جهت اندازهگیری حاکمیت شرکتی استفاده شده است. افزونبر این، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها عملکرد واحدهای مورد بررسی به صورت یک معیار جامع و یکپارچه محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه شامل 18 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سالهای 1387 تا 8931 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشاندهنده آن است که بین اندازه هیأت مدیره و مالکیت نهادی با کارایی شرکتها رابطه منفی معناداری وجود دارد. افزونبر این، نتایج پژوهش نشان داد که بین استقلال هیأت مدیره، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی با کارایی شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمدحسین کشاورز؛بتول زارعی؛احمدعرب زاده؛ ۱۳۹۳، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12102-Investigating-the-Effect-of-Corporate-Governance-on-the-Performance-of-Companies-Acquired-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمدحسین کشاورز؛بتول زارعی؛احمدعرب زاده؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل