بررسی تأثیر مکانیزمهای نظام راهبری شرکتی بر حاکمیت شرکتی و عملکردشرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف از این مقاله، بررسی تاثیرمکانیزمهای نظام راهبری بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار میباشد . یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبردی بنگاه )حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتی( است که در برگیرنده مجموعهای از روابط میان مدیریت شرکت،هیئتمدیره، سهامداران و سایر گروههای ذینفع است. در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده ،که در اختیار کارشناسان 09 شرکت سهامی بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است ، این معیارها برگرفته از مفاد آییننامه نظام راهبری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوطبقه مکانیزمهای درونسازمانی و مکانیزمهای برونسازمانی میباشد . بدین منظور اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 0909 تا 0901 قلمرو زمانی 5 ساله با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و فرضیههای پژوهش آزمون شد . نتایج پژوهش حاکی از آن است که مکانیرمهای نظام راهبردی بر حاکمیت شرکتی ، عملکرد شرکت تایر گذار است و رابطه معناداری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی تأثیر مکانیزمهای نظام راهبری شرکتی بر حاکمیت شرکتی و عملکردشرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8770-The-effect-of-corporate-governance-on-corporate-governance-mechanisms-and-Mlkrdshrkthay-listed-in-the-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل