بررسی تاثیر مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت سود رو به بالا و حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است. بدین منظور با اعمال محدودیتهایی در جامعه آماری نمونه ای بالغ بر 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389-1393 به روش غربالگری انتخاب شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون چندگانه اندرسون و همکاران (2003) که نشان دهنده وجود یا عدم وجود چسبندگی هزینه ها است استفاده شد. آزمونها  با استفاده از نرم افزار Eviews صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین هر دو متغیر مدیریت سود رو به بالا و حاکمیت شرکتی با چسبندگی هزینه ها رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که اثر تعاملی مدیریت سود رو به بالا و حاکمیت شرکتی به کاهشبیشتر چسبندگی هزینه منجر می شود

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حمید کریمی؛دکتر اله کرم صالحی؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10196-An-investigation-of-effect-Earnings-management,-corporate-governance

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حمید کریمی؛دکتر اله کرم صالحی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل