بررسی تاثیر ساختار مالکیت و جریانهای نقدی آزاد بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

در این پژوهش به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و جریانهای نقدی آزاد بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای آزمون فرضیههای تحقیق از اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سالهای 1389 تا 1393 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 125 شرکت بوده که پس از اعمال محدودیتهای مورد نظر در این تحقیق انتخاب شدهاند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پژوهشی است توصیفی )غیرآزمایشی(. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews8 و تکنیک آماری دادههای پانلی با روش اثرات ثابت صورت پذیرفت و برای برای آزمون فرضیههای پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد ارتباط معناداری بین ساختارهای مالکیت )مدیریتی و حقیقی( با سیاست تقسیم سود و همچنین جریان های نقدی آزاد با سیاست تقسیم سود )نسبت سود سهام تقسیمی و سود سهام کل پرداخت شده( در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و ضرایب به دست آمده برای متغیر مالکیت مدیریتی مثبت و برای مالکیت حقیقی و جریانهای نقدی آزاد منفی است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ملیحه عبیری؛خدیجه اسلامی؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر ساختار مالکیت و جریانهای نقدی آزاد بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9755-The-Effect-of-ownership-structure-and-free-cash-flows-on-dividend-policy

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ملیحه عبیری؛خدیجه اسلامی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل