بررسی تأثیر سیاست توزیع سود نقدی پایین بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل تعدیل شده FM3 )1378-1387(

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به منظور پیبردن به اهمیت سیاست توزیع سود نقدی پایین بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران، انجام شده است برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون هبستگی اسپیرمن، و رگرسیون خطی چندگانه )در
محیط EXCEL(2007) و SPSS(16.0) , Eviews5.1 ( استفاده شده است. به منظور بررسی دقیقتر رابطه بین بازده و
سیاست توزیع سود نقدی، بازده حاصل از استراتژی انتخاب سهام شرکتهای توزیع کننده سود نقدی پایین متناسب با ریسک
آن مورد ارزیابی قرار گرفت. انتظار میرفت که با توجه به کنترل اثر متغیرهای اندازه و ارزش، استراتژی انتخاب سهام شرکت-
های توزیع کننده سود نقدی پایین منجر به معناداری ضریب آلفا )کسب بازدهی بیشتر از بازده مورد انتظار( در مدل
رگرسیونی گردد. اما نتایج آزمون فرضیههای مربوطه مطابق انتظار نبود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد علی نجفی؛منصور کرمی؛، خلیل عباسی موصلو 7؛ ۱۳۹۳، بررسی تأثیر سیاست توزیع سود نقدی پایین بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل تعدیل شده FM3 )1378-1387(، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6061-The-effect-of-dividend-distribution-policy-down-the-stock-returns-of-companies-listed-In-Tehran-Stock-Exchange-based-on-the-adjusted-model-FM3

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد علی نجفی؛منصور کرمی؛، خلیل عباسی موصلو 7؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل