بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از معیار چولگی منفی بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

 هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از معیارهای چولگی منفی بازده سهام، جهت اندازهگیری ریسک سقوط قیمت سهام استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سالهای 1387 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون چندگانه تعدیل شده برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشاندهنده آن است که بین کیفیت حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام )با استفاده از معیار چولگی منفی بازده سهام( شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از معیار چولگی منفی بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8511-The-Relationship-Between-Audit-Quality-And-Stock-Price-Cash-Risk-(NCSKEW)-In-The-Companies-Listed-On-The-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل