بررسی رابطه معنویت با شایستگی کارکنان در بانکهای خصوصی و دولتی شهرستان پارس آباد مغان

چکیده مقاله

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطة معنویت با شایستگی کارکنان در بانکهای خصوصی و دولتی پارسآباد مغان می باشد.این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از نظر گردآوری دادهها، از نوع تحقیق پیمایشی میباشد و از نظر تحلیل دادهها، ازنوع همبستگی محسوب میشود. حجم نمونه آماری برای این پژوهش، بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران 511 نفر ازکارکنان بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان پارس آباد تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از برسشنامه استاندارداستفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss مورد استفاده قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل فرضیههای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: بینمعنویت با شایستگی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عهدیه فکور؛حبیب ابراهیم پور؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه معنویت با شایستگی کارکنان در بانکهای خصوصی و دولتی شهرستان پارس آباد مغان، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11258-Investigating-the-relationship-between-spirituality-and-the-competence-of-employees-in-private-and-public-banks-Parsabad-city-Moghan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عهدیه فکور؛حبیب ابراهیم پور؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل