تاثیر معنویت بر کارآمدی سازمانی بانکهای خصوصی و دولتی شهرستان پارس آباد مغان

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر معنویت بر کارآمدی سازمانی در بانکهای خصوصی و دولتی شهرستان پارس آباد مغان میباشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از نظر گردآوری دادهها، از نوع تحقیق پیمایشی میباشد و از نظر تحلیلدادهها، از نوع همبستگی محسوب میشود. جامعه ی آماری تحقیق حاضر را کارکنان بانک های دولتی و خصوصی شهرستانپارس آباد تشکیل داده اند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 511 نفر به دست آمده است. برای
جمع آوری اطلاعات از برسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار میلیمن) 3002 ( و محقق ساخته کارآمدی سازمانی استفادهشده است در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد:که معنویت بر کارآمدی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عهدیه فکور؛حبیب ابراهیم پور؛ ۱۳۹۴، تاثیر معنویت بر کارآمدی سازمانی بانکهای خصوصی و دولتی شهرستان پارس آباد مغان، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11259-The-Effect-of-Spirituality-on-the-Organizational-Efficiency-of-Private-and-Government-Banks

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عهدیه فکور؛حبیب ابراهیم پور؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل