تاثیرآموزش ذهن آگاهی برکنترل عواطف و پرخاشگری  دردانش آموزان پایه دهم

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کنترل عواطف و پرخاشگری در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بود.

جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشآموزان پسرپایه اول متوسطه هنرستان خواجه نصیرالدین طوسی شهر سنگان بودند که با استفاده از روش در دسترس بر اساس نمره کنترل عواطف و نمره پرخاشگری در پیشتست ،3۲ نفر که دارای ملاکهای ورود بودند نمونه آماری ما را تشکیل دادند. این 3۲ نفر به طور کاملا همتا در 3 گروه 03 نفره آزمایش و کنترل گزینش شدند که گروه آزمایش، آموزش ذهنآگاهی را دریافت کرد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشت. پرسشنامههای کنترل عواطف و پرخاشگری به صورت پیشآزمون و پسآزمون از نمونه مورد نظر گرفته میشود و سپس با استفاده از تحلیل کوواریانس یافتههای بدست آمده از طریق نرم افزار 21-SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج در این پژوهش نشان داد آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی به طور معناداری باعث افزایش کنترل عواطف و کاهش پرخاشگری دانشآموزان میشود. به عبارت بهتر دانشآموزان یا شرکت در جلسات آموزش مبتنی بر ذهن-آگاهی، با کسب خودآگاهی و شناخت هیجانات، نیازها، ضعفها و تواناییهای خود، و با بهرهگیری از مهارتهای و تکنیکهای ذهنآگاهی توانایی لازم جهت کنترل و تنظیم عواطف را فرامیگیرند و میتوانند بر خشم و پرخاشگری خود فایق آیند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سهیلا صفری؛اسماعیل پادبان؛محمدرضا بخشی؛حسین امیری جامی؛بتول صفری؛ ۱۳۹۴، تاثیرآموزش ذهن آگاهی برکنترل عواطف و پرخاشگری دردانش آموزان پایه دهم، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11441-Learning-Effect-Mindfulness-Knowledge-on-emotional-control-and-aggression-in-the-10th-grade-students.

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سهیلا صفری؛اسماعیل پادبان؛محمدرضا بخشی؛حسین امیری جامی؛بتول صفری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل