تاثیر نظارت خارجی بر رابطه فرصتهاي سرمايه گذاري و کارايی سرمايه گذاري در  شرايط درماندگی مالی

چکیده مقاله

رفتار سرمایهگذاري براي همهي شركتها یکسان نيست و تمایل براي سرمایهگذاري به فرصتهاي سررمایهگذاري كره فررآروري شركت قرار دارد، بستگي دارد. شركتهایي كه فرصتهاي بيشتر دارند و باور دارنرد كره سررمایهگذاريهاي اضرافي ميتوانرد بره آنها كمک كند تا بر مشکلات خود فایق آیند، از لحاظ استفاده از فرصتهاي سرمایهگذاري با سایر شركتها تفاوتي ندارنرد. برر همين اساس در این تحقيق به بررسي تاثير نظارت خارجي برر رابهره فرصرتهاي سررمایه گرذاري و كرارایي سررمایه گرذاري در شرایط درماندگي مالي پرداخته شده و تعداد 631 شركت پذیرفته شرده در برورس اوراق بهرادار تهرران در دوره زمراني 6331-6333 بررسي شده است. جهت آزمون فرضيه ها از رگرسيون لجستيک استفاده شده است، نتایج تحقيق حاكي از این اسرت كره شركت هاي با فرصت هاي سرمایه گذاري بيشتر )كمتر(، تمایل بيشتري به بيش )كم( سررمایه گرذاري دارنرد همننرين نظرارت خارجي بر رابهه فرصت هاي سرمایه گذاري و بيش )كم( سرمایه گذاري تاثير معناداري نردارد و در نهایرت نظرارت خرارجي برر رابهه فرصت هاي سرمایه گذاري و بيش )كم( سرمایه گذاري در شركت هاي داراي درماندگي مالي تاثير معناداري ندارد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا پورزمانی ؛مريم ممالكی ؛ ۱۳۹۵، تاثیر نظارت خارجی بر رابطه فرصتهاي سرمايه گذاري و کارايی سرمايه گذاري در شرايط درماندگی مالی، کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها مدیریت ،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11511-The-effect-of-external-oversight-on-the-relationship-between-investment-opportunities-and-the-efficiency-of-investment-in-financial-distress

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا پورزمانی ؛مريم ممالكی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل