تاثیر نوسانات بازده داراییها بر پاداش مدیران مبتنی بر عملکرد

چکیده مقاله

فرضيه طرح پاداش، نقش گزينشهاي حسابداري در طرحهاي جبران خدمات مديريت را موررد بثوق اورار موي دهود. موديران ،علاوه بر حقرق مقرر خرد، به طرر مستمر از پاداش اضافي مبتني بر عملكردشان بهرهمنود مويشورند. بور همويا اسواس در ايوا تثقيق به بررسي تاثير نرسانات بازده داراييها بر پاداش مديران مبتني بر عملكرد پرداخته شده و تعوداد 131 شوركت پیيرفتوه شده در بررس اوراق بهوادار تهوران در دوره زمواني 1331-1313 بررسوي شوده اسوت. جهوت آزمورن فرضويه هوا از رگرسويرن چندمتغيره استفاده شده است، نتايج تثقيق حاكي از ايا است كه نرسانات بازده داراييها بر پاداش مديران مبتنوي بور عملكورد شركت تاثير مثبت معناداري دارد به طرري كه به ازاي يو  واحود افوزايش در نرسوانات بوازده داراييهوا 003/0 واحود، پواداش مديران مبتني بر عملكرد افزايش مي يابد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا پورزمانی ؛مژگان منشی زاده ؛ ۱۳۹۵، تاثیر نوسانات بازده داراییها بر پاداش مدیران مبتنی بر عملکرد، کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها مدیریت ،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11512-Impact-of-asset-asset-fluctuations-on-remuneration-of-performance-based-managers

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا پورزمانی ؛مژگان منشی زاده ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل