تأثير اقلام تعهدي و رشد شركت بر بازده سهام شركت

چکیده مقاله

نوسانات بازده سهام در دورههای متوالی باعث جذاب شدن بازار سرمايه شده و ممکن است رشد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد .در فرآيند اندازهگیريسودازسیستمحسابداريتعهدياستفادهمیشودکه در آن اقلام تعهدی شناخت جريان نقد را طی دوره تعديل می کنند تا ارقام تعديل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه گیری کنند .بازده سهام شرکتها در طول يک دوره مشخص، زمانی سیر صعودی خواهد داشت که نرخ رشد نسبت بازده دارايیها از نرخ رشد نسبت جاری بیشتر باشد .هدفاين پژوهش، بررسی تاثیر اقلام تعهدی، رشد شرکت بر بازده سهام شرکتها است. اين پژوهش از نوع مطالعه کتابخانهای و تحلیلی- علی بوده و  شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 105 مبتنی بر تحلیل دادههای تابلويی (پانل ديتا )است .دراين پژوهش اطلاعات مالی شرکت - سال .)نتايج تحقیق نشان میدهد که با توجه به 630( بررسی شده است 1394 تا 1389 تهران در طی دوره زمانی تجزيه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با تايید فرضیه اول پژوهش بهاين نتیجه رسیديم که اقلام تعهدی بر بازده سهام شرکتها تاثیر معکوس و معناداری دارد و همچنین با توجه به تجزيه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با تايید فرضیه دوم پژوهش میتوان نتیجه گرفت که رشد شرکت بر بازده سهام شرکتها تاثیر مستقیم و معناداری دارد.  

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بهاره ميري نژاد؛زهرا پورزمانی؛ ۱۳۹۵، تأثير اقلام تعهدي و رشد شركت بر بازده سهام شركت، سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت،اقتصاد وحسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13523-Effect-of-Accruals-and-Company-Growth-on-Corporate-Returns

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( بهاره ميري نژاد؛زهرا پورزمانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل