بررسي رابطه بین انگیزه های مالیاتي مدیران و مدیریت سود شرکت های عضو صنایع مختلف در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف این تحقیق، بررسي رابطه بین انگیزه هاي مالیاتي مدیران و مدیریت سود شركت هاي عضو صنایع مختلف است. این تحقیق از نوع مطالعه كتابخانهاي و تحلیلي علي بوده و مبتني بر تحلیل - دادههاي تابلویي )پانل دیتا( است. در این تحقیق دادهها مالي 102 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني 1389 تا 1394 بررسي شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول تحقیق نشان از آن داشت كه بین انگیزه هاي مالیاتي مدیران صنایع مختلف و كیفیت اقلام تعهدي اختیاري شركت ها رابطه معنادار و مستقیمي وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیلهاي صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم تحقیق به این نتیجه رسیدیم كه بین گزارش هاي مالیاتي صنایع مختلف و كیفیت اقلام تعهدي اختیاري شركت ها رابطه معنادار و مستقیمي وجود دارد. در ادامه نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه سوم تحقیق حاكي از آن بود كه بین تناقض مالیاتي صنایع مختلف و كیفیت اقلام تعهدي اختیاري شركتها رابطه معنادار و معکوسي وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مریم یل بیرانوند؛دکتر محمدحسن جناني؛ ۱۳۹۵، بررسي رابطه بین انگیزه های مالیاتي مدیران و مدیریت سود شرکت های عضو صنایع مختلف در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9761-Study-of-Relationship-between-Tax-Motives-of-Managers-and-Profit-Management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مریم یل بیرانوند؛دکتر محمدحسن جناني؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل