اثر بخشی فنون شناختی رفتاری بر شادکامی

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر اثربخشی فنون شناختی رفتاری بر شادکامی مادران دارای فرزند استثنایی شهر اراک بود.این مطالعه از  نفر از  مادران دارای فرزند 03 پس آزمون با گروه کنترل بود. که برای این منظور – نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون  نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه 51استفاده شد ، انتخاب نمونه به شیوه تصادفی ساده به دوگروه  ساعته با فاصله زمانی یک بار در هفته بر روی گروه آزمایش به اجرا درآمد. 2 جلسه 8 شادکامی اکسفورد و دوره آموزشی در برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل کوواریانس و برای مفروضه نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف -  اسمیرنف و جهت همگنی واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد.یافته ها نشان داد که فنون شناختی رفتاری بر بشادکامی مادران دارای فرزند استثنایی موثر بوده است بنابراین فرضیه تحقیق تایید گردید.با توجه به یافته های بدست آمده از تحقیق می توان چنین نتیجه گیری نمود فنون شناختی رفتاری باعث افزایش شادکامی در مادران دارای فرزند استثنایی می گردد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، اثر بخشی فنون شناختی رفتاری بر شادکامی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1256-The-effectiveness-of-cognitive-behavioral-techniques-on-Happiness

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل