تحلیل محتوا کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان در جهت آموزش مهارت های اجتماعی با روش ویلیام رومی

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم دبستان با تاکید بر رویکرد تقویت مهارت های اجتماعی براساس تکنیک ویلیام رومی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، جزء پژوهشهای توصیفی از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری آن را کل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی 231 پایه سوم ابتدایی چاپ تشکیل میدهد که با استفاده از روش تمامشماری کل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم 0 ابتدایی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری دادهها تکنیک تحلیل محتوای ویلیام رومی برای بررسی متن، تصاویر، پرسشها و فعالیتهای پیشنهادی کتاب از لحاظ میزان درگیر ساختن ذهن یادگیرنده است. روایی صوری و محتوایی ابزار به  به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل دادههای به دست α=5/50 تایید متخصصان رسید و پایایی آن با استفاده از روش بازآزمایی آمده از کتاب، از فرمولهای شاخص درگیری ویلیام رومی و تفسیر نتایج آن استفاده شده است. نتایج نشان داد که: براساس تکنیک ویلیام رومی متون، اشکال و تصاویر، فعالیتهای پایانی و پرسشهای کتاب مطالعات اجتماعی سال سوم دبستان و در مجموع با محاسبه ی میانگین ضرایب درگیری فراگیران در هریک از این آیتم ها، کل محتوا موجب تقویت مهارتهای اجتماعی در دانشآموزان میشود

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عماد روشن قیاس ؛زهرا نیکبخت؛لیلا افشین ؛عاطفه یوسفی؛ ۱۳۹۴، تحلیل محتوا کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان در جهت آموزش مهارت های اجتماعی با روش ویلیام رومی، کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13107-Content-analysis-of-the-third-elementary-social-science-study-book-for-the-teaching-of-social-skills-by-William-Rumi

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عماد روشن قیاس ؛زهرا نیکبخت؛لیلا افشین ؛عاطفه یوسفی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل