بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات  محصولات کارخانه پگاه همدان

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات محصولات کارخانه پگاه همدان بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یك تحقیق کاربردي، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوري دادهها یك تحقیق کمی میباشد .جامعه آماري پژوهش شامل کلیه  می باشند که به دلیل عدم 1395مشتریان و مصرف کنندگان محصولات کارخانه پگاه در شهر همدان در سال دسترسی، جامعه آماري نامحدود در نظر گرفته می شود .نمونه آماري با توجه به جامعه آماري و با استفاده از  نفر برآورد گردید. ابزار اندازهگیري آمیخته 384جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده به تعداد ) و ابزار اندازهگیري اثربخشی تبلیغات، پرسشنامه 2000( سوالی یو و همکاران 12بازاریابی اجتماعی، پرسشنامه ) بود. میزان پایایی پرسشنامه آمیخته بازاریابی اجتماعی و اثربخشی تبلیغات 1390 سوالی ربیعی و همکاران ( 14 به دست آمد. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که 0/81 و 0/88با ضریب آلفاي کرونباخ به ترتیب آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات محصولات کارخانه پگاه همدان تاثیرگذار بود و ابعاد آمیخته قابلیت دسترسی و ارتباطات اجتماعی سبب ارتقاي سطح  ،هزینه مشارکت ، بازاریابی اجتماعی از جمله هدف اثربخشی تبلیغات شدند. همچنین بعد هزینه مشارکت بیشترین تاثیر را بر اثربخشی تبلیغات داشت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد هادی شفیع یاری؛دکتر حسین سلیمیان؛ ۱۳۹۴، بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات محصولات کارخانه پگاه همدان، کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13130-The-Effect-of-Social-Marketing-on-the-Effectiveness-of-Advertising-Products-of-Pekhah-Hamedan-Factory

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد هادی شفیع یاری؛دکتر حسین سلیمیان؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل