آسیبشناسی سازمانی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار با استفاده از مدل وایزبورد

چکیده مقاله

با توجه به ضرورت شناسایی آسيبها و ضعفهاي یك سازمان و با در نظر گرفتن این نكته كه تنها راه شناسایی آسيبها و ضعف هاي وارده بر سازمان، ارزیابی آن است، لذا مطالعه حاضر با هدف "آسيبشناسی سازمانی سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتی چابهار با استفاده از مدل وایزبورد" انجام شده است. در این رابطه روش تحقيق مورد استفاده توصيفی-پيمایشی میباشد. جامعه آماري تحقيق، كليه كاركنان سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتی چابهار میباشند كه براي انتخاب حجم نمونه از آن، از روش 1 نمونهگيري تصادفی طبقهاي استفاده شده است و در پایان از مجموع پرسشنامههاي توزیع شده، تعداد  پرسشنامه برگشت 66 داده شده و در تحليل نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. و براي جمعآوري دادهها از پرسشنامه استاندارد مدل وایزبورد استفاده به عمل آمده و روایی و پایایی پرسشنامه در حد قابل قبولی ارزیابی شده است. نتایج یافتهها به طور كلی بيانگر این است كه وضعيت سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتی چابهار در تمام ابعاد مورد مطالعه به جز بعد پاداشها، مناسب و خوب ارزیابی شده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عطاءالله دادگر ؛عبدالملک بلوچزهی؛ ۱۳۹۳، آسیبشناسی سازمانی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار با استفاده از مدل وایزبورد، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13168-Organization-Pathology-of-Chabahar-Commercial-Industrial-Free-Zone-Organization-Using-the-Weizboretum-Model

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عطاءالله دادگر ؛عبدالملک بلوچزهی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل