شرکتهای دانشبنیان در ایران: از محصولات مبتنیبر فناوریهای برتر تا  فرآیندهای یادگیری

چکیده مقاله

در فضای اقتصادی امروز ایران به کرّات به اهمیت ایجاد و رشد شرکتهای دانشبنیان اشاره میگردد و هدف اصلی از این  امنر    پررنگ نمودن جایگاه دانش و محصولات مبتنی بر دانش در افزایش سطح رقابتپذیری کشور میباشد. با منرور تناری ی کناربرد    ای  واژه در اسناد بالادستی و قوانی  مصوب مجلس شورای اسلامی در ایران  ای  نکتنه نماینان مننی   گنردد کنه هندف اصنلی از     حمایتهای ترسیم شده از ای  گروه از شرکتها  افزایش نرخ نوآوری  خلق و بهکارگیری فناوری به منظور حضنور در بازارهنای   ). در قانون برنامه چهارم توسعه مفهوم اقتصاد داننش بنینان و متعاقبناد در لایحنه    9831 بی المللی است(مجلس شورای اسلامی,  به واژه شرکتها و موسسات دانشبنیان اشاره گردیده  فارغ از ترکیب اسمی 9831ارائه شده به مجلس شورای اسلامی در سال بهکاررفته  نوع شرکتها به وسیله پارامترهای م تلف مانند فرآیندهای تجاریسازی  نوآوری  تحقیق و توسعه و... تشنریح شنده   است. برای تش یص شرکتهای مذکور در دنیا دیدگاهای م تلفی وجود دارد  که در این  مقالنه هندف اصنلی تشنریح آن     هنا و   نهایتا مقایسه دیدگاههای فوق با آنچه که توسط سازمانهای متولی در ایران  جهت تش یص شرکتهای دانشبنیان مبنا قنرار  گرفته است  میباشد  تا اطلاعاتی جهت بهبود فرآیندهای جاری در کشور فراهم گردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

صنم السادات فرنودی؛سید سپهر قاضی نوری؛رضا رادفر ؛سید حبیب ا... طباطبائیان ؛ ۱۳۹۳، شرکتهای دانشبنیان در ایران: از محصولات مبتنیبر فناوریهای برتر تا فرآیندهای یادگیری، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13215-Knowledge-companies-in-Iran:-From-products-based-on-superior-technologies-to-learning-processes

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(صنم السادات فرنودی؛سید سپهر قاضی نوری؛رضا رادفر ؛سید حبیب ا... طباطبائیان ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل