بررسی جایگاه و پتانسیل شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی (مطالعه موردی؛ استان کردستان ایران)

چکیده مقاله

خدمات فنی و مهندسی که یکی از ستون های اصلی توسعه اقتصادی کشورهاست مجموعه ای از روش ها و ابزارهایی است  مواد اولیه، تولید محصولات و ارایه خدمات بهه اامعهه   ، که با استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید شامل سرمایه، نیروی انسانی را فراهم می کند.. این پژوهش با رویکرد تحلیلی - توصیفی درصدد است اایگاه و پتانسیل صادرات خهدمات فنه  ی و مهندسه ی در استان کردستان به روش پیمایشی و با بهرهگیری از نظرات صاحب نظران و شرکت های صادرکننده این نوع خدمات بررسی نماید .نتایج یافته های مطالعه حاکی از آن است  که میزان صادرات و مزیت نسبی ایران در مقایسه با کشورهای رقیه ب منطقهه  همچون ترکیه و مصر در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی پایین مه ی باشهد. پتانسه  یلهها ی شهرکت هها ی مهککور اسهتان     سطح تقاضای بازار ، میزان بهکارگیری تجهیزات سرمایهای و ترکیب نیه روی کهار در مطلهوب  ی ، کردستان در خصوص سودآوری قرار ندارد و نازل میباشد. سطح تعامل بین المللی  و نیز مهیا نمودن زیرساخت های سیاسی و روابط چنداانبه را مهم ترین را مهم ترین عامل موثر بر صادرات خدمات فنی و مهندسی در استان کردستان میباشد. شرایط فعالیت در عرصه خهدمات فنه  ی و مهندسی از لحاظ رقابتی بودن در سطح پایین است. بنابراین ضرورت برنامه ریزی برای توسعه بیشتر این حهوزه از صهادرات   بهه  عنوان الگویی از کسب و کارهای، باید مد نظر نهادهای دولتی و بخش خصوصی در سطح ملی و استانی قرار گیرد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مسعود آموزمهر ؛خالد احمدزاده ؛فریدون احمدی ؛ ۱۳۹۳، بررسی جایگاه و پتانسیل شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی (مطالعه موردی؛ استان کردستان ایران)، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13269-Investigating-the-Position-and-Potential-of-Exporting-Technical-and-Engineering-Services-Companies-(Case-Study:-Kurdistan-Province-of-Iran)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مسعود آموزمهر ؛خالد احمدزاده ؛فریدون احمدی ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل