بررسی اثر سهامدار کنترلی و مالیات بر ساختار سرمایه ( مالکیت و بدهی) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر سهامدار کنترلی و مالیات بر ساختار سرمایه ( مالکیت و بدهی) بر شرکت های پذیرفته  ( پنج سال مالی ) را 7837 تا 7831شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق شرکت های محدوه سال مالی  شرکت موجود در تابلوی اصلی بورس، پس از کسر محدودیت در انتخاب شرکتهایی که دارای 235در بر گرفته است که از  شرکت دارای اطلاعات کامل مالی انتخاب 772 نواقص صورت های مالی بودند و یا در محدوده تحقیق قرار نداشتند، در نهایت  استفاده شده و برای بررسی فرضیه spssشدند. برای بررسی فرضیه های تحقیق، فرضیه اول از رگرسیون سلسله مراتبی در  استفاده شده که با بررسی های  متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق و همچنین متغیرهای تعدیلگر Eviewsدوم از نرم افزار  تحقیق، فرضیه اول، وجود سهامدار کنترلی، بر ارتباط بین بدهی و مالکیت مدیریت شرکت تاثیر معناداری دارد، رد شده و فرضیه دوم، وجود سهامدار کنترلی بر قدرت تاثیر نرخ مالیات سودشرکت بر روی ارتباط بین بدهی و مالکیت مدیریت شرکت تاثیر معناداری دارد، تایید می شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نجمه گلیانی ثانی؛محمود صمدی لرگانی ؛سینا خردیار؛ ۱۳۹۳، بررسی اثر سهامدار کنترلی و مالیات بر ساختار سرمایه ( مالکیت و بدهی) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13371-Investigating-the-effect-of-controlling-shareholder-and-tax-on-capital-structure-(ownership-and-debt)-in-companies-admitted-to-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نجمه گلیانی ثانی؛محمود صمدی لرگانی ؛سینا خردیار؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل