سازوكارهای حاكمیت شركتي و اندازه حسابرس

چکیده مقاله

در اين تحقیق، رابطه بین برخی از مکانیزمهاي حاکمیت شرکتی و اندازه حسابرس بررسی می شوند. متغیر وابسته اين تحقیق اندازه حسابرس و متغیر هاي مستقل آن سهامداران نهادي، استقلال هیات مديره، سهامداران عمده، سهامداران مديريتی و  شرکت از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس 291 نقش دوگانه مدير عامل از مکانیزمهاي حاکمیت شرکتی می باشد. تعداد ) بعنوان نمونه آماري انتخاب و دادههاي مورد نیاز از صورتهاي 2891 تا 2881 سال ( 8اوراق بهادار تهران براي دوره زمانی مالی، يادداشتهاي توضیحی و گزارشهاي حسابرسی شرکتهاي عضو نمونه استخراج شده است. با توجه به ماهیت دو وجهی  متغیر وابسته اين تحقیق ، از روش رگرسیون لجستیک ، براي آزمون فرضیهها استفاده میشود. يافته اصلی تحقیق اين است که بین اندازه حسابرس  با سهامداران نهادي، سهامداران عمده، سهامداران مديريتی و نقش دوگانه مدير عامل رابطه معنی دار مثبت وجود دارد و بین اندازه حسابرس با استقلال هیات مديره رابطه معنی دار معکوس وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دكتر علي اصغر متقي؛كتایون صعودی ؛ ۱۳۹۳، سازوكارهای حاكمیت شركتي و اندازه حسابرس، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13395-Corporate-Governance-Mechanisms-and-Auditor-Size

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دكتر علي اصغر متقي؛كتایون صعودی ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل