بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هموارسازی سود به معنی تلاش مدیران شرکت در راستای تعدیل نوسـان سـودهای تحقق یافته شرکتشان است. مدیران شرکت یا با هـدف گـرفتن پـاداش یـا بـا هـدف حفـظ موقعيت شغلی خود دست به این کار ميزنند. هموارسازی سود از دید سهامداران نيزعملی سودمند است و عده ای از صاحبنظران معتقد هستند کـه سـرمایه گـذاران تمایـل بيشـتری بـه سرمایه گـذاری در شـرکت هـای هموارسـاز دارنـد و حاضـرند بهـای بيشـتری را بـرای ایـن شرکت ها بپردازند. هدف از انجام این تحقيق بررسی رابطه سياست تقسيم سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو مکانی تحقيق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دوره شش ساله بين سال ٣١ تا 7331های   شرکت بعد از انجام فرایند نمونه گيری انتخاب شده است. همچنين برای تجزیه و 91 میباشد و تعداد 92 تحليل و آزمون فرضيههای تحقيق از روش رگرسيون خطی چند متغيره استفاده شده است. نتایج تحقيق نشان می دهد بين سود سهام پرداختی و هموارسازی سود رابطه مستقيم و معنی داری وجود دارد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

معصومه تندکار ؛دکتر محمد رضا وطن پرست ؛دکتر عباس ادهم ؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13448-Investigating-the-relationship-between-dividend-policy-and-profit-smoothing-in-companies-admitted-to-the-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( معصومه تندکار ؛دکتر محمد رضا وطن پرست ؛دکتر عباس ادهم ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل