آزمونهای زمان معکوسپذیری بر روی مدلهای معکوس پذیر

چکیده مقاله

از آنجا که غالبًا برای دورههای تجاری در اقتصاد، مدلهای سری زمانی برازش داده میشود و مفهوم معکوسناپذیری در مدل های سری زمانی، مفهوم نامتقارن بودن در چرخههای تجاری را نتیجه میدهد، روشهای تشخیص معکوسناپذیری مدلهای سری زمانی در علم آمار، در علم اقتصاد نیز بسیار حائز اهمیت میباشد. همهی اقتصاددانان که در زمینه تقارن دورههای تجاری تحقیق میکنند، به تشخیص معکوسناپذیری در سریهای زمانی نیازمند میباشند، اما معکوسپذیری را بر روی یک سری داده خاص بررسی میکنند و در مورد صرفاً همان یک سری داده اظهار نظر مینمایند؛ در حالیکه اگر شرایط دادهها تغییر کند، ممکن است نتیجهی متفاوتی ایجاد شود. این پایاننامه سریهای زمانی شبیهسازی شدهی خطی و غیر خطی متفاوت را در نظر میگیرد و بر اساس توان آزمون، درصد رد فرض معکوسپذیری را در مجموعهای از سریهای زمانی معکوسپذیر محاسبه و ارزیابی میکند. نتایج حاکی از آن است که هر کدام از روشهای ارائه شدهی متفاوت در تشخیص و آزمون معکوسپذیری مجموعهای از سری های زمانی مناسب هستند و روش ایدهآل کلی معرفی نمیشود. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر مریم شریفدوست ؛فاطمه ترک زهرانی؛ ۱۳۹۵، آزمونهای زمان معکوسپذیری بر روی مدلهای معکوس پذیر، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13464-Time-inversion-tests-on-reversible-models

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر مریم شریفدوست ؛فاطمه ترک زهرانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل