مزیت آموزش مشخصه های تمایز دهنده در مقایسه با آموزش منفرد صداها  برای کودکان کم شنوا

چکیده مقاله

هدف از این مقاله بررسی مزایای آموزش مشخصه های تمایز دهنده در مقایسه با آموزش منفرد صداها برای کودکان کم شنوا می باشد . به این منظور پژوهشی مقطعی به صورت تجربی از طریق نمونه های در دسترس شامل کودکان 4 تا 7 ساله کم شنوا از نوع حسی عصبی شدید تا عمیق در استان قزوین ایران انجام شد.جامعه آماری شامل 30 کودک (13 دختر و 17 پسر) در سه گروه ده نفره 4 تا 5، 5تا6 و 6 تا 7 سال بودند که از این تعداد 11 نفر سمعک و19 نفر پروتز داشتند. معیار خروج از آزمون داشتن هر اختلال دیگر به جز کم شنوایی به عنوان معلولیت همراه بود.  ابتدا با استفاده از یک آزمون تصویری استاندارد تولید از همه کودکان پیش آزمون گرفته شد . سپس طی 6 ماه در 24 جلسه 45 دقیقه ای سه مشخصه واکداری، جایگاه و شیوه تولید به این کودکان آموزش داده و در نهایت همان آزمون اولیه بعنوان پس آزمون مجددا از آن ها به عمل آمد. .داده ها با استفاده از نرم افزارspss 22 مورد تحلیل قرار گرفت و از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و روشهای آماری استنباطی نیز استفاده شد . در همه آزمون ها سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مشخصه های تمایز دهنده در هرسه گروه سنی مورد آزمایش و در همه مشخصه ها به طور معنی داری تعداد خطاهای کودکان کم شنوا را کاهش داد به طوری که در مشخصه واکداری و مشخصه شیوه تولید با p-value:0/000  و در مشخصه جایگاه با p-value:/05 مشخص شد که آموزش مشخصه های تمایز دهنده به طور معنی داری باعث کاهش خطاها می شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فریبا نوری؛ دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ دکتر فردوس آقا گل زاده؛ ۱۳۹۵، مزیت آموزش مشخصه های تمایز دهنده در مقایسه با آموزش منفرد صداها برای کودکان کم شنوا، سومین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13554-The-Advantage-of-Differentiating-Characteristics-Training-in-Comparison-to-Single-Tutorials-for-Hearing-impaired-Children

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فریبا نوری؛ دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ دکتر فردوس آقا گل زاده؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل