محافظه کاری و محتوای اطلاعاتی سود

چکیده مقاله

محافظه کاري يكی از اصول قديمی ارزشیابی اقلام حسابداري در شرايط عدم اطمینان محسوب می شود .سود همواره بعنوان يكی از مهمترين معیار هاي عملكرد مورد توجه سهامداران می باشد، محتواي اطلاعاتی سود نیز اهمیت بسزايی دارد، بنابراين تعیین اثر هاي ناشی از اعمال محافظه کاري حسابداري بر محتواي اطلاعاتی سود ضروري است. تحقیق حاضر با هدف شناسايی رابطه محافظه کاري با محتواي اطلاعاتی شكل گرفته و به بررسی رابطه محافظهکاري شرطی و محتواي اطلاعاتی سود شرکت هاي  پرداخته است. در اين تحقیق، جهت برآورد محافظه 5831 تا 5831 پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سال هاي  Brown,  و جهت برآورد محتواي اطلاعاتی سود از مدل Basu, (1997)کاري شرطی از مدل  (1968) Ball  استفاده گرديده And است .پس از تحلیل اطلاعات، نتايج آزمون ايم، پسران و شین نشان داد که کلیه متغیر ها بويژه متغیر محافظه کاري و محتواي  درصد پايا هستند و ريشه واحد ندارند. همچنین نتايج آزمون فرضیه نشان داد، محتواي اطلاعاتی 1اطلاعاتی سود در سطح خطاي سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که داراي محافظه کاري کم هستند، زياد است. محافظه کاري شرطی در سطح متوسط بر محتواي اطلاعاتی سود شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است، و در شرکت هايی که داراي محافظه کاري بالايی هستند، محتواي اطلاعاتی سود پايین است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رضوان حجازی ؛رضا عزیزی مقدم ؛ ۱۳۹۴، محافظه کاری و محتوای اطلاعاتی سود، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1378-Conservatism-and-information-content-of-earnings

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رضوان حجازی ؛رضا عزیزی مقدم ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل