بررسی رابطه ی توسعه ی دولت الکترونیک بر چابکی در دستگاه های اجرایی شهرستان ممسنی

چکیده مقاله

چابکی توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات و عامل اصلی موفقیت و بقای سازمان های امروزی تلقی می شود.یکی از
توانمندسازهای چابکی، فناوری اطلاعات است كه به معنای درجه ی كمال سیستم اطلاعاتی، شبکه ارتباطی و استفاده
كاركنان و فرایند ها از سیستم ها و شبکه های اطلاعات است . یکی از اولویت های اصلی سیستم چابک توجه زیاد به اطلاعات
است. میزان تبادل اطلاعات در سازمان های چابک زیاد و نیازمند مراقبت جدی از اطلاعات كلیدی است؛ بنابراین، سازمان
های چابک نیازمند فناوری های اطلاعاتی انعطاف پذیر برای تطبیق با شرایط ناپایدارهستند و ادغام فناوری اطلاعات با
فرایندهای كاری ضروری است. قابلیت های فناوری اطلاعات از چابکی سازمان پشتیبانی كرده ، نقش اساسی در درك و
واكنش نسبت به محیط دارند. .سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات موجب كاهش ریسک و هزینه های یکپارچگی می
شود .هدف ازانجام این پژوهش بررسی تاثیردولت الکترونیک با توجه به مدل سازمان ملل بر چابکی دستگا ههای اجرایی
شهرستان ممسنی بود.این تحقیق از حیث هدف كاربردی محسوب می شود و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی از نوع
پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل كلیه كاركنان دستگاه های اجرایی شهرستان ممسنی اعم از زن و مرد بود. با توجه
به تعداد جامعه آماری حجم نمونه 01 نفر به دست آمد. در انتخاب نمونه از روش نمونه گیری طبقه بندی و تصادفی ساده
استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است. آماره های استنباطی جهت بررسی فرضیه، تاثیر فن
آوری دولت الکترونیک بر ابعاد چابک سازی دستگاه اجرایی، آزمون خی دو ) سطح معنا داری( و ضریب همبستگی پیرسون
بوده است كه نشان دهنده ی تاثیر فن آوری دولت الکترونیک بر ابعاد چابک سازی دستگاه اجرایی است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه ی توسعه ی دولت الکترونیک بر چابکی در دستگاه های اجرایی شهرستان ممسنی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1717-Examine-the-relationship-between-the-development-of-e-government-executive-agility-in-city-mamasani

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل