رتبه بندی شعب شرکتهای بیمه ای

چکیده مقاله

رویههای کارآمد حاکمیت شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور بهویژه در صنعت بیمه حیاتی و لازمهی جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که بهنوبه خود میتواند منجر بهخروج منابع یا بحران نقدینگی شود. درحقیقت، شرکت علاوه بر مسئولیت در مقابل سهامداران، درقبال سرمایهگذاران و سایر اعضای خود مسئولیت دارد. یکی از وظایف مدیر عالی اینست که نقش نظارتی خود را بهطور صحیح و کامل درک و اجرا نماید . ازجمله این وظایف در حیطه کنترل، درک وضعیت ریسک و روشهای اجرایی مدیریت ریسک است. هدایت منابع در جهت زمینههای کم ریسک و نظارت بر روی زمینههای پر ریسک میتواند شیوه مناسبی برای هدایت و اداره فعالیتهای شرکت توسط هیئتمدیره و مدیر ارشد باشد توانگری مالی نیز یکی از چالشبرانگیزترین مباحث حوزه مالی است؛ چراکه بهشدت بر سطح فعالیت مؤسسات مالی نظیر بانکها و بیمهها اثر میگذارد. امروزه نظارت تعرفهای در صنعت بیمه جای خود را به نظارت مالی داده و نهاد ناظر قانونی درصدد سیاستگذاری و هدایت بهسوی بهبود مستمر فعالیتها در این صنعت مهماند که بستری برای توسعه اقتصاد ملی بهشمار میآید. نظارت تعرفهای و نظارت مالی بدیل یکدیگر نیستند، بلکه نظارت تعرفهای حداکثر میتواند جزء کوچکی از نظارت مالی باشد. مهمترین وظیفه ناظر، نظارت بر توانایی اجرای درست تعهدات شرکتهای بیمه در مقابل بیمهگذاران است و این ابزار با نظارت تعرفهای بهدست نمیآید. لذا در این مقاله سعی میکنیم بر اساس ریسک بیمه گری، سطح توانگری را نظارت کرده و شاخصی را در جهت رتبهبندی شعب در جهت کنترل ریسک و جبران خسارت ایجاد نماییم و بهکمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی ابعاد تأثیرگذار را امتیاز دهیم. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حجت بهاری فر ؛سمیه بابایی؛ ۱۳۹۴، رتبه بندی شعب شرکتهای بیمه ای، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1812-Ranking-branches-of-insurance-companies

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حجت بهاری فر ؛سمیه بابایی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل