بررسی  ویژگی های میکروبی آرد گندم در کارخانجات آر

چکیده مقاله

زمینه و هدف: پژوهش حاضر ویژگیهای میکروبی آردنول در سالهای 94 تا 93 ، در استان گلستان موورد بررسوی قورار گرفته است. روش بررسی: در این تحقیق 60 نمونه آرد نول تولید شده از 3 کارخانه در گنبد کواوس بوه ووور تدوادفی در شورای مناسب و کاملا بهداشتی جمع آوری ودر کیسه های پلاستیکی نگهداری و به آزمایشوگاه شورکت آرد مشوتری منتقو ومورد آزمون قرار گرفت.ویژگی میکروبی آرد گنودم)نول( شوام شومار کلوی میکروارگانیسوا هوا مطوابق بوا رو استاندارد ملی ایوران بوه شوماره) 5272 (، کپو بوه شوماره ) 10899 - 3 ( انودازه گیوری شود و بوا اسوتاندارد ملوی ایران) 2393 ( مقایسه شدند. یافته ها: میانگین نتایج میکروبی به دست آموده درآرد گنودم )نوول(در سوال 1393 )کپو 210 × 8 / 1 ،شومار کلوی میکروارگانیسا 310 × 4 / 2 ( و در سال 1394 )کپ 210 × 6 / 1 و شمار کلی میکروارگانیسا 310 × 1 / 3 (درصد به دست آمد که در حدمجاز بوده و با استاندارد ملی ایران 2393 مطابقت دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی ویژگی های میکروبی آرد گندم در کارخانجات آر، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم .مهندسی و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1832-A-study-on-Microbial-Properties-wheat-flour-in-flour-factories

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل