مقایسه ی تغییرات فشار آب حفره ای در بدنه ی سد ایوشان

چکیده مقاله

پیش بینی و ارزیابی رفتار سدهای خاکی در طول عمرشان از اهمیت بسیاری برخوردار میی باشید  نصی  پیوومتیر و انیدازه گییری تغییرات تراز یا فشار آب در سدهای خاکی امری ضروری می باشد  به منظور ارزیابی رفتار یک سید و کنتیرل پاییداری آن در حیین ساخت و دوران بهره برداری از روش ابواربندی و رفتار نگاری استفاده شده و نتایج پیش بینی های مهندسی که از مدلسازی عیددی بدست می آید با نتایج میدانی مقایسه می شود  بر ایین اسیا ، تغیییرات فشیار آب حفیره ای در بدنیه ی سید ایوشیان بیه کمیک  در حین ساخت و در مرحله ی آبگیری مورد بررسی قرار گرفتیه اسیت  Plaxis 2dمدلسازی های عددی صورت گرفته با نرم افوار لذا به کمک داده های موجود قرائت های ابوار دقیق، رفتارنگاری سد انجام یافته و نتایج مدلسازی عددی و رفتار وافعی سد مقایسیه گردیده است  نتایج بدست آمده نشان می دهد که برای هر دو روش هماهنگی و انطباق قابل قبولی بین نتایج عددی و ابیوار دقییق مخصوصا در انتهای مرحله ی آبگیری مشاهده می شود 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.احسان مولوی مقدم؛2.ایمان رئیسی زاده؛ ۱۳۹۴، مقایسه ی تغییرات فشار آب حفره ای در بدنه ی سد ایوشان، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2041-Comparison-of-changes-in-pore-water-pressure-in-the-dam-Ayush

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.احسان مولوی مقدم؛2.ایمان رئیسی زاده؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل