بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر  بررسی  نحوه گذران اوقات فراغت و عوامل اجتماعی موثر بر آن در میان دانشجویان می باشد .نوع روش پژوهش توصیفی و پیمایشی و بر اساس هدف کاربردی است .جامعه آماری تحقیق  دانشجو انتخاب شد .نحوه نمونه 033 دانشجو می باشد .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 0033 گیری تصادفی ساده بود و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه مححق ساخته و روش گردآوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای بود .روایی تحقیق از سوی کارشناسان تایید و پایایی تحقیق از طریق آلفای   برآورد گردید .داده های گردآوری شده با استفاد از نرم افزار 3/17کرونباخ  . تجزیه و تحلیل شد spss بسته به اهداف تحقیق از آزمونهای تی مستقل و تحلیل آنالیز واریانس و تی وابسته استفاده  شد .یافته های تحقیق نشان داد که بین میانگین اوقات فراغت فعال و غیر فعال دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین میانگین اوقات فراغت دانشجویان بر حسب جنسیت و وضعیت تاهل و پایگاه اقتصادی  متفاوت است . 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد حسینی ؛سامرند صالحی؛یادگار شانازی ؛ ۱۳۹۴، بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2080-Review-how-they-spend-their-spare-time

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد حسینی ؛سامرند صالحی؛یادگار شانازی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل