اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شیراز: سهم ورزش، کتاب، تفریح، و اینترنت

چکیده مقاله

مقاله حاضر بخشی از گزارش یک پژوهش است که به منظور مطالعه چگونگی اوقات فراغتت اانشتیویاب بته انتواب قشتر
جواب جمعیت کشور به اجرا ار آمده است. بررستی کتو و کیتذ گت راب اوقتات فراغتت جوانتاب و نحتوه خخیتیو وقتت بته
فعالیت های مختلذ روزانه ار زندگی اانشیویی و نیز سهو شبکه های اجتماای میازی ار این زمینه از مهمتترین هت دف هتای
این خحقیق بواه است خا شناخت الگوی غالب ار گ راب اوقات فراغت اانشیویاب را ممکن نماید. نمونته متورا مطالعته شتام
067 نفر از اانشیویاب مقاطع مختلذ خحییلی اانشگاه شیراز ار رشته های مختلذ بواه است که به شیوه طبقه بنتدی شتده
خیاافی انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشاب می اهد که خعریتذ امتومی از اوقتات فراغتت ار نظتر اانشتیویاب اشتاره بته
فرصت هایی برای خلاصی از کار و فعالیت های روزانه و خفریح و سرگرمی اارا. میانگین اوقات فراغت روزانه اانشیویاب ار ایتا
کاری هفته حدوا 8 ساات است. مهمترین سرگرمی های اوقات فراغت اانشیویاب بر اساس میزاب وقت صرف شده، به خرخیتب
ابارخند از: گپ زاب با اوستاب، خواب، خماشای خلویزیوب، پرسه ار اینترنت، استفااه از شبکه های اجتماای میتازی، پترااختن
به بازی های کامپیوخری، ورزش و مطالعه آزاا. ار این موارا خفتاوت معنتاااری بتین اختتراب و پ تراب مشتاهده نشت د. طبتق
یافته های این پژوهش 67 % اانشیویاب ار یکی از شبکه های میازی اضو ه تند، و ار این میاب فیس بوک بیشترین فراوانی را
ار زماب پرسشگری )بهار 39 ( ااشته است. راه کارهای بهینه سازی اوقات فراغت مورا بحث قرار گرفته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۲، اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شیراز: سهم ورزش، کتاب، تفریح، و اینترنت، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5956-Leisure-Shiraz-University:-The-share-of-exercise,-books,-entertainment,-and-Internet

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل