بررسی جامعه شناختی اوقات فراغت بر گرایش نوجوانان به سرقت

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف بررسی جامعه شناختی اوقات فراغت گرایش نوجوانان پسر 21 تا 21 سال شهر ایرانشهر به اوقات سرقت انجام گرفته است. این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه در بین نوجوانان شهر ایرانشهر به انجام رسیده است. با توجه به اینکه جامعه آماری ) N=4000 ( حجم نمونه در بعد نظری برای رسیدن به اهداف پژوهش، از نظریه جامعه شناختی کنترل اجتماعی تراویس هیرشی و پیوند افتراقی ادوین ساترلند و انومی درخانواده ویلیام جی گود استفاده شده است. در این پژوهش متغیرهای زمینه ای مانند شغل پدر، محل سکونت، وضعیت تحصیلی و درآمد خانواده متغیر مستقل نحوه گذراندن اوقات فراغت مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل در دو سطح آمار توصیفی)میانگین وانحراف استاندارد( و استباطی)ضریب همبستگی و آنالیز واریانس( استفاده شد. نتایج با استفاده از نرم افزار Spss نشان داد که بین نوع و میزان اوقات فراغت و گرایش نوجوانان به سرقت رابطه معناداری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.صادق ستوان؛2.عبدالغفور ایرندگانی؛3.رضا بلوچی؛ ۱۳۹۵، بررسی جامعه شناختی اوقات فراغت بر گرایش نوجوانان به سرقت، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8952-Leisure-sociological-survey-on-adolescent-tendency-to-steal

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.صادق ستوان؛2.عبدالغفور ایرندگانی؛3.رضا بلوچی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل