بررسي رابطه بين سيستم راهبري شركتي و چسبندگي هزينه هاي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

 چسبندگي هزينه در ادبيات حسابداري مورد توجه زيادي قرار گرفته است. پژوهش هاي پيشيين بيراي توضيي چسبندگي هزينه، بيشتر بر عوامل اقتصادي تاكيد كرده اند و نقش مديريت سيود و راهبيري شيركتي بير رفتيار هزينه ها را كمتر مورد بررسي قرار داده اند. هدف اصلي از نگارش پژوهش حاضر، بررسي ارتبيا بيين ميديريت سود، سيستم راهبري شركتي و چسبندگي هزينه هاي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهيادار تهيران مي باشد. متغيرهاي مستقل مورد استفاده در اين پژوهش، مديريت سيود و سيسيتم راهبيري شيركتي و متغيير وابسته، چسبندگي هزينه ها مي باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع كاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده يك پيژوهش توصييفي از نيوع همبستگي محسوب مي شود. روش گردآوري داده ها، از نوع كتابخانه اي بوده و نمونيه گييري بيا روش حيذفي سيستماتيك و داده هاي آن از سازمان بورس اوراق بهادار، مقالات و گزارش هاي شركت ها به دست آمده است. در اين تحقيق از روش رگرسيون چند متغيره به عنوان روش آماري استفاده شده است. براي آزمون فرضيه ها از داده هاي تركيبي استفاده شده است. براي آزمون معناداري آماره فيشر ) F (، همچنين براي آزمون عيد وجيود همبستگي بين خطاهاي مدل از آزمون دوربين - واتسون استفاده شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علي شفيعي بهروز؛محمدرضا كريمي پويا ؛،مرضيه عسگري حاتم؛ ۱۳۹۴، بررسي رابطه بين سيستم راهبري شركتي و چسبندگي هزينه هاي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2295-Investigation-of-the-Relationship-between-the-Earnings-Management,-Corporate-Governance-System-and-Expense-Stickiness-in-listed-Firms-at-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علي شفيعي بهروز؛محمدرضا كريمي پويا ؛،مرضيه عسگري حاتم؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل