بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندر شهید رجایی، انجام شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی بوده، و روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی بود. جامعه آمارى پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی- بندر شهید رجایی که 2  نفر می باشد. نمونه تحقیق حاضر 399 تعداد آنها  نفر از کارکنان بندر شهید رجایی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه 39 مورد تایید قرار 0/158 ای با استفاده از جدول کرجس مورگان انتخاب شد. پایایى پرسشنامه های سرمایه اجتماعی، برابر با  تک نمونه ای و نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون t گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کولموکروف- اسمیرنوف و روش آمارى به کار گرفته شده در این پژوهش از طریق نرم افزار     .می باشد SPSS نتایج نشان دادند: وضعیت سرمایه اجتماعی در بندر شهید رجایی مناسب است. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد قربانی ؛ شمس السادات زاهدی ؛ ۱۳۹۴، بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2317-Check-the-status-of-social-capital

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد قربانی ؛ شمس السادات زاهدی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل