(مقایسه انگیزش شغلی، استرس شغلی و عملکرد شغلی

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر مقایسه بین انگیزش شغلی، استرس شغلی و عملکرد شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی شهرستان باغملک بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی معلمان شهر باغملک به  نفر طبق جدول مورگان به روش 517 نفر زن). از این میان 550 نفر مرد و 570 نفر بود ( 055تعداد نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های عملکرد شغلی پاترسون، پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره در سطح  نشان داد که بین انگیزش شغلی و عملکرد شغلی معلمان مرد مقطع ابتدایی رابطه ی مثبت p>5/50 ومعنی داری وجود ندارد. بین انگیزش شغلی و عملکرد شغلی معلمان زن مقطع ابتدایی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. استرس شغلی و عملکرد شغلی معلمان مرد مقطع ابتدایی رابطه ی منفی و معکوس است ولی رابطه معنی دار وجود ندارد .و با توجه به این که مقدار سطح معنی داری آزمودنی  می باشد پس بین استرس شغلی و عملکرد شغلی معلمان زن مقطع ابتدایی  5/50های زن کمتر از رابطه ی منفی ومعکوس وجود دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد ممبنی؛عزیزاله ولی پورسلمانوند؛ ۱۳۹۴، (مقایسه انگیزش شغلی، استرس شغلی و عملکرد شغلی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2336-(-Compare-Job-motivation,-job-stress-and-job-performance

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد ممبنی؛عزیزاله ولی پورسلمانوند؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل