تعیین رابطه بین نظارت آموزشی و رتبه بندی حرفه ای

چکیده مقاله

هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین نظارت آموزشی و رتبه بندی حرفه ای با توانمند سازی معلمان بوده است. جامعه آماری
این پژوهش را کلیه دبیران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 95 - 1394 تشکیل داده اند. شیوه
نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بوده که بطور تصادفی تعداد 270 نفر برای پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه
پرسشنامه محقق ساخته است که عبارتند از: 1 .پرسشنامه محقق ساخته نظارت آموزشی)طراحی برنامه درسی، اجرای برنامه درسی
و ارزشیابی برنامه درسی(،) 93 / 0 = α ،) 2 . پرسشنامه محقق ساخته رتبه بندی حرفه ای) آموزشی، پژوهشی، فرهنگی تربیتی، -
اجرایی() 92 / 0 = α ، ) 3 . پرسشنامه محقق ساخته توانمند سازی معلمان) 95 / 0 = α (. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون
همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و t دو گروه مستقل استفاده شد. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد، بین بین نظارت
آموزشی)طراحی برنامه درسی، اجرای برنامه درسی و ارزشیابی برنامه درسی( و رتبه بندی حرفه ای)فرهنگی-
تربیتی(،)آموزشی(،)پژوهشی(، اجرایی( با توانمند سازی معلمان، در سطح 05 / 0 > p رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین نظرات
پاسخگویان بر حسب ویژگی های دموگرافی)جنسیت، سابقه خدمت و رشته تحصیلی در خصوص رابطه بین نظارت آموزشی و
رتبه بندی حرفه ای با توانمند سازی معلمان ، تفاوت معناداری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

طاهره قدیمی فینی؛فرهاد شفیع پور مطلق؛ ۱۳۹۴، تعیین رابطه بین نظارت آموزشی و رتبه بندی حرفه ای، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2471-The-relationship-between-educational-supervision-and-professional-ratings

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(طاهره قدیمی فینی؛فرهاد شفیع پور مطلق؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل